Trang chủ > Tin tức sự kiện > Thông tin công bố bất thường

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019

/fileman/Uploads/Nghi quyet DHDCD bat thuong 2019.pdfCác tin liên quan:
  Thay đổi Chủ tịch HĐQT
  Thay đổi thành viên HĐQT
  Đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi
  Miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019
  THông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( Ngày đăng: 27/11/2019)
  Tài liệu họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( 27.11.2019)
  Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2019 ( Ngày 19/11/2019 )
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Ký hợp đồng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
  Thay đổi thành viên HĐQT
  Thông báo trả cổ tức năm 2019
  Tập đoàn TKV đăng ký mua 3.756.903 cổ phiếu TCS
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát cổ tức năm 2018
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2019
  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2019
  Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019
  Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ túc năm 2017
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018
  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2018,Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐH.
  Thông báo ngầy cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin