Trang chủ > Tin tức sự kiện > Thông tin công bố bất thường

THông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( Ngày đăng: 27/11/2019)

/fileman/Uploads/Thông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019.PDFCác tin liên quan:
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
  Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
  Hủy đăng ký công ty đại chúng
  Thông báo chuyển đổi công ty
  CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN TCS-TKV 2020
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu TCS
  Công bố thông tin ngày cuối cùng phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất
  Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu để hợp nhất
  Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán
  Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thay đổi thành viên ban Kiểm soát
  Tài liệu họp ĐNĐCĐBT năm 2020
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
  Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu của công ty hợp nhất ( Ngày 09/06/2020 )
  Thông báo trả cổ tức năm 2019
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo về việc triển khai hợp đồng hợp nhất giữa TCS và TND
  Hợp đồng hợp nhất giữa TCS và TND
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019
  Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020
  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2020
  Thông họp ĐHĐCĐTN năm 2020
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thay đổi Chủ tịch HĐQT
  Thay đổi thành viên HĐQT
  Đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV