Trang chủ > Tin tức sự kiện > Thông tin công bố bất thường

THông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( Ngày đăng: 27/11/2019)

/fileman/Uploads/Thông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019.PDFCác tin liên quan:
  Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán
  Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thay đổi thành viên ban Kiểm soát
  Tài liệu họp ĐNĐCĐBT năm 2020
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
  Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu của công ty hợp nhất ( Ngày 09/06/2020 )
  Thông báo trả cổ tức năm 2019
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo về việc triển khai hợp đồng hợp nhất giữa TCS và TND
  Hợp đồng hợp nhất giữa TCS và TND
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019
  Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020
  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2020
  Thông họp ĐHĐCĐTN năm 2020
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thay đổi Chủ tịch HĐQT
  Thay đổi thành viên HĐQT
  Đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi
  Miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019
  THông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( Ngày đăng: 27/11/2019)
  Tài liệu họp ĐHĐCĐBT năm 2019 ( 27.11.2019)
  Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2019 ( Ngày 19/11/2019 )
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Ký hợp đồng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin