Trang chủ > Tin tức sự kiện > Thông tin công bố bất thường

Thông báo mời chào giá

/fileman/Uploads/Mời cháo giá.pdfCác tin liên quan:
  Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2019 ( Ngày 19/11/2019 )
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Ký hợp đồng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
  Thay đổi thành viên HĐQT
  Thông báo trả cổ tức năm 2019
  Tập đoàn TKV đăng ký mua 3.756.903 cổ phiếu TCS
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát cổ tức năm 2018
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2019
  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2019
  Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019
  Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ túc năm 2017
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018
  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2018,Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐH.
  Thông báo ngầy cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm2018
  Mời chào giá lốp
  Thông báo chào thầu
  Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017, bổ nhiệm người quản trị công ty
  Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
  Thông báo mời chào giá
  Nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp có liên quan
  Thư mời chào giá phục tùng máy xúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin