Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường TCS-TKV năm 2020
Tài liệu Họp ĐHĐCĐBT lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
Hủy đăng ký công ty đại chúng
Thông báo chuyển đổi công ty
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN TCS-TKV 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu TCS
Công bố thông tin ngày cuối cùng phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất
Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu để hợp nhất
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thay đổi thành viên ban Kiểm soát
Tài liệu họp ĐNĐCĐBT năm 2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu của công ty hợp nhất ( Ngày 09/06/2020 )
Thông báo trả cổ tức năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo về việc triển khai hợp đồng hợp nhất giữa TCS và TND
1234

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV